Home / مدیریت تداخلات ( interference)

مدیریت تداخلات ( interference)

مدیریت تداخلات ( interference)

تداخلات در نقشه های اجرایی و در پی آن تغییرات و دوباره کاری ها در پروژه های ساخت یکی از عوامل غیر قابل اجتناب هستند. درصورت توجه و مدیریت صحیح این موارد می توان آنها را در جهت رسیدن به اهداف پروژه هدایت کرد و درغیر این صورت اثرات منفی بر پروژه خواهند داشت. از جمله اثرات منفی تغییرات مدیریت نشده می توان به کاهش کیفیت، افزایش هزینه و زمان اشاره کرد. تغییرات همچنین می توانند در صورت شناسایی به موقع و مدیریت صحیح، عامل ایجاد تاثیرات مثبت از جمله استفاده از علم روز دنیا و تکنولوژی، مهندسی ارزش و غیره در پروژه های ساخت باشند. مدل سازی اطلاعات ساختمان مزایای قابل توجهی در هماهنگی تغییرات یک مدل را ارائه می دهد. این سیستم یک تحول انقلابی است که به تغییر صنعت معماری، مهندسی، ساخت و ساز سرعت بخشیده است که عدم بکارگیری گسترده آن در کشور ما، می تواند دلیلی بر ناکافی بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه باشد. از این رو در این پژوهش تلاش می شود مهمترین عوامل ایجاد تداخلات تغییرات و دوباره کاری ها در پروژه های ساختمانی شناسایی شوند و با مطالعه درخصوص زمینه های کاربرد BIM در مدیریت پروژه های ساختمانی، به تشخیص تداخلات، دوباره کاری ها و تغییرات و تأثیرات آن بر زمان و هزینه پروژه پرداخته شود