شرکت های همکار

شرکت پولاد سازه
تأسیسات ژابیز
بامبو
اریبتون
آویژه پایپ
پرین بتن
شرکت ژینو
شرکت لمکده
مجتمع صنعتی نورسازان
شرکت رازل ویت
شرکت صدراستون
شرکت UPVC آران
مرکز تحقیقات معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
پژوهشکده زیست محیطی و دانشگاه تربیت مدرس ایران